Stadgar

Stadgar för byggnadsföreningen Ågården                  

  1

Firma.

Föreningens firma är ”Byggnadsföreningen Ågården”

§  2

Ändamål.

Föreningen, som är en ekonomisk förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

§  3

Säte.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sjöbo kommun, Skåne län.

§  4

Inträde.

Andelsinnehav i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Inträdesansökan skall göras skriftligt och vara undertecknad samt godkännas av styrelsen.

§  5

Andelsinnehav.

Andelsägare är den som betalt andelar enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman. Andelsbevis får inte överlåtas utan styrelsens medgivande, dock undantaget arv.

§  6

Utträde.

Andelsinnehavare som önskar utträde ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara undertecknad. Utträder andelsinnehavaren, har innehavaren ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.

§  7

Uteslutning.

Bryter andelsägare mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syfte kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta andelsägare ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

Utesluten andelsinnehavare har ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§  8            

Andelsförteckning.

Det åligger styrelsen att föra andelsförteckning. Av förteckningen skall framgå andelsinnehavarens fullständiga namn och adress samt antalet andelar.

§  9

Organ.

Föreningens organ är: 1.  Föreningsstämma

2.  Styrelse

3.  Revisorer

§ 10

Föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 31 mars. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10-del av föreningens andelsinnehavare så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som andelsinnehavarna vill ha behandlade.

Vid föreningsstämman har varje andelsinnehavare, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör lotten.

§ 11

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för stämman.
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll.
 3. Fastställande av föredragningslistan.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelse.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning .
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Beslut om:

a) antal ledamöter i styrelsen och antalet ersättare.

b) mandatperiod.

c) ev. ersättning till styrelse m fl.

 1. Val av ordförande i föreningen.
 2. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare.
 3. Val av revisorer och ersättare.
 4. Val av valberedning.
 5. Beslut om regler och belopp för nästkommande års andelsavgifter
 6. Framställningar och förslag från styrelsen och från andelsägare som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman
 7. Vid föreningsstämman väckta frågor

§ 12

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens andelsägare så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som andelsägarna vill ha behandlat.

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 13

Kallelse till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom uppsatta anslag i kommunen och på Ågårdens hemsida.

§ 14

Styrelse.

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som föreningsstämman beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt föreningsstämmobeslut.

Ledamot eller ersättare, som står i tur att avgå, kan omväljas.

Avgår ledamot eller suppleant före mandatperiodens utgång väljs ersättare för den återstående delen av mandatperioden.

§ 15

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 16

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör.

§ 17

Styrelsen är beslutsmässig, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 18

Vid styrelsesammanträde förs protokoll, vilket inom 14 dagar efter sammanträdet skall justeras av utsedda justeringsmän.

§ 19

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall föra en andelslista. Av förteckningen skall framgå andelsägarnas fullständiga namn och adress.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 20

Firmateckning.

Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 21

Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 22

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast 5 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 23

Ändring av föreningens stadgar samt likvidation.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman biträdas av minst 2/3 av de röstande.

§ 24

Upplösning.

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningens årsstämma den ………….

§